Statut

Home / Statut

STATUT STOWARZYSZENIA
BLIŻEJ SIEBIE WE WROCŁAWIU

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Bliżej Siebie we Wrocławiu w dalszych postanowieniach statutu zwane
Stowarzyszeniem. Jest dobrowolnym, niezależnym i samorządnym zrzeszeniem osób deklarujących
wspólne działanie na rzecz uczniów, dzieci oraz młodzieży z doświadczeniem migracyjnym oraz ich
rodzin i społeczności lokalnej, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w kryzysie bezdomności
oraz z niepełnosprawnościami.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych. Siedzibą stowarzyszenia miasto Wrocław. Terenem
działania jest Rzeczpospolita Polska ze szczególnym uwzględnieniem miasta Wrocław.
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z
poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na
podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79,
poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych
celach.
6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do
prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
7. Statutowa działalność Stowarzyszenia może być prowadzona, jako działalność nieodpłatna lub
działalność odpłatna w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie. Szczegółowy zakres działalności odpłatnej i nieodpłatnej wskaże Zarząd w uchwale.
8. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe dla ogółu społeczności, nadwyżkę przychodów nad kosztami
przeznacza na działalność pożytku publicznego. Stowarzyszenie może prowadzić działalność
gospodarczą wyłącznie jako dodatkową, a cały dochód z tej działalności przeznacza na działalność
pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

1. Celem Stowarzyszenia jest:
a) wspieranie obcokrajowców – dzieci i młodzieży oraz ich rodzin na drodze edukacji oraz adaptacji w
polskich warunkach,
b) aktywizacja oraz integracja obcokrajowców z polską młodzieżą, stwarzanie równych szans rozwoju,

wspieranie zainteresowań, organizowanie czasu wolnego, udzielanie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej,

c) przybliżanie kultury ich kraju (głównie Ukrainy) Polakom, a obcokrajowcom (głównie Ukraińcom)
polskiej,
d) działalność charytatywna na rzecz dzieci potrzebujących pomocy, wspieranie szkół, kadry
nauczycielskiej w pracy z uczniami z doświadczeniem migracyjnym,
e) promowanie wszelkich przedsięwzięć służących rozwojowi oświaty,
f) promowanie i popieranie przedsięwzięć przyczyniających się do podniesienia jakości edukacji,
g) wspieranie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: wybitnie uzdolnionych,
mających problemy z nauką oraz niepełnosprawnych,
h) integracja lokalnego środowiska wokół spraw związanych z edukacją młodego pokolenia
obcokrajowców, rozwojem osób dorosłych,
i) działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji i edukacji, w tym także edukacji europejskiej
oraz informacji w formie cyfrowej,
j) zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy, bezradności, wykluczeniu społecznemu lub cyfrowemu,
k) inicjowanie, wspieranie i pomoc w realizowanych przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych,
l) propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej i międzynarodowej,
ł) upowszechnianie i promowanie działań kulturotwórczych, w szczególności służących zrozumieniu i
szerzeniu sztuki, literatury i kultury,
m) propagowanie kultury i sportu oraz zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
n) propagowanie idei wolontariatu
o) wspieranie osób potrzebujących, w kryzysie bezdomności oraz z niepełnosprawnościami.
2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) organizowanie zajęć dodatkowych, wyrównawczych, warsztatów, konferencji, kół zainteresowań,
b) organizowanie kursów, szkoleń, porad, konsultacji dla rodziców, uczniów i nauczycieli,
c) organizowanie zajęć terapeutycznych np. terapii pedagogicznej, logopedycznej
d) organizowanie spotkań integracyjnych, wycieczek, półkolonii,
e) organizowanie warsztatów twórczych, zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych, kulturalnych,
filmowych, sportowych, językowych,
f) organizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych,
g) organizowanie konkursów i wystaw, przedstawień,
h) organizowanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, grup wsparcia dla uczniów zagrożonych
wykluczeniem i ich rodzin,
i) organizowanie wymiany międzykulturowej i międzynarodowej w szczególności poprzez organizowanie
wyjazdów,
j) organizowanie posiłków dla osób potrzebujących i w kryzysie bezdomności,
k) organizowanie wsparcia materialnego dla osób potrzebujących.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA i OBOWIĄZKI

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie
członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia
4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
5. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
6. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w
działalność i rozwój Stowarzyszenia.
7. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 5 członków
Stowarzyszenia.
8. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
9. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek,
d) uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach członków.
10. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą
jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają
takie prawa jak członkowie zwyczajni.
11. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania
statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
12. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. Mają obowiązek przestrzegania
postanowień statutu.

13. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
– z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
– z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
– z powodu niepłacenia składek za okres pół roku,
– na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
14. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia
członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała
Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 10 lat, a ich wybór odbywa się w
głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić przez kolejne kadencje.
4. Uchwały władz wybieralnych Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu
stanowią inaczej.
5. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu
Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
6. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co dziesięć lat,
jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym
porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Jeśli na zebraniu nie ma
wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie, nie później niż
w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia Członków. W drugim terminie zwyczajne
Walne Zgromadzenie Członków odbywa się bez względu na liczbę przybyłych Członków.

8. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane
przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3
ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
9 Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów.
Głosowanie jest jawne.
10. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości i trybu uiszczania składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na
rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
ł) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie
zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
11. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
12. Zarząd składa się z 2 do 4 osób w tym prezesa oraz od 1 do 3 wiceprezesów. Prezesa i
wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
13. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
14. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów i programu Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) realizacja programu i celów Stowarzyszenia,
f) ustalanie Regulaminu Zarządu,
g) udzielanie Komisji Rewizyjnej oraz Walnemu Zgromadzeniu wyczerpujących wyjaśnień wraz z
przedstawieniem wszelkich dokumentów i materiałów dotyczących przedmiotu kontroli,
h) wykonywanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej,

i) przygotowywanie planu finansowego,
j) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
k) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
l)zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
ł) przyjmowanie i skreślanie członków.
15. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
16. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 4 osób w tym przewodniczącego oraz od 1 do 3 zastępców.
17. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
18. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu,
który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
19. Członkowie zarządu Stowarzyszenia mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej,
d) odpłatnej działalności statutowej,
e) innych dozwolonych prawem dochodów.
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
3. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działania statutowe Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
6. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności
w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
7. Za majątek Stowarzyszenia prawnie oraz finansowo odpowiadają członkowie zarządu.

8. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów
oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych
dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób
jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o
Stowarzyszeniach.

Skip to content